Vzdelávanie šité na mieru pre ekonómov

 

Všetky kurzy uvedené v tejto sekcii vieme ušiť na mieru vašim individuálnym potrebám. Trvanie kurzov, aj ich obsahová náplň sú preto flexibilné a vieme ich bez problémov prispôsobiť vašim požiadavkám.

 

Všetky kurzy sú vedené skúseným lektorom, sú interaktívne a s množstvom starostlivo vyberaných ilustratívnych príkladov.

 

Ktorýkoľvek kurz vieme poskytnúť v slovenskom alebo anglickom jazyku.

 

Finančné účtovníctvo podľa IFRS

Cieľová skupina

 • Finanční manažéri
 • Špecialisti z oblasti účtovníctva a financií
 • Auditori
 • Všetci, ktorí potrebujú získať komplexný prehľad o IFRS

Obsahová náplň

 • Koncepčný rámec IFRS
 • Štruktúra finančných výkazov podľa IFRS
 • reálna hodnota
 • zásoby
 • uznanie výnosov
 • hmotný a nehmotný majetok
 • lízing
 • záväzky a rezervy
 • znehodnotenie majetku
 • finančné nástroje
 • prepočet cudzej meny
 • konsolidácia a goodwill
 • zmeny odhadov, účtovných metód a chyby
 • porovnanie so slovenskými účtovnými pravidlami
 • ďalšie témy podľa vášho výberu

Manažérske účtovníctvo

Cieľová skupina

 • Pracovníci zodpovední za vybudovanie a optimálne nastavenie controllingu.
 • Pracovníci zodpovední za rozpočet a sledovanie odchýliek.
 • Pracovníci, ktorí sa podieľajú na príprave a schvaľovaní nových projektov

Obsahová náplň

 • Klasifikácia a členenie nákladov,
 • Ako vypočítať náklady na výrobok alebo službu?
 • Hlavné kalkulačné metódy – Absorption Costing, Marginal Costing, Throughput Accounting, Activity Based
  Costing, Target Costing, Life-Cycle costing
 • Optimalizácia skladových zásob
 • Optimalizácia výroby a limitujúce faktory
 • Za akú minimálnu cenu predať výrobok alebo službu?
 • Oplatí sa prijať jednorazovú zákazku za stanovených podmienok?
 • Metóda relevantných nákladov pri rozhodovaní sa
 • Kvalitatívne a nefinančné faktory pri rozhodovaní sa
 • Ako zakomponovať riziko a neistotu do rozhodovania sa
 • Cenotvorba – rôzne metódy
 • Rozpočtovanie, rôzne metódy
 • Analýza odchýliek pre výrobné podniky
 • Finančná analýza prostredníctvom finančných ukazovateľov

Finančný audit

Cieľová skupina

 • Absolventi , ktorí sa rozhodli vydať na profesnú dráhu auditora
 • Asistenti audítora

Obsahová náplň

 • Finančný audit ako súčasť konceptu uisťovacích služieb
 • Profesionálna etika audítora
 • Audítorské riziko a jeho komponenty
 • Plánovanie auditu
 • Interné kontroly a ich testovanie
 • Substantívne audítorské procedúry
 • Výber vzoriek, rôzne metódy
 • Audit špecifických oblastí – dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky, záväzky, peniaze a úvery
 • Finalizácia auditu
 • Typy audítorských správ